Wettelijk blijft er bij een beslag op inkomen altijd een bedrag beschikbaar voor levensonderhoud. Maar het berekenen van dat bedrag is momenteel zeer ingewikkeld. Een nieuw wetsvoorstel moet daar verandering in brengen.

Een beslag treft normaal gesproken alles van de beslagen partij bezit. Bij een beslag op ‘periodieke vorderingen’ (kort gezegd loon, uitkering, pensioen en alles wat daar op lijkt) maakt de wet een uitzondering. Een klein deel, de beslagvrije voet, wordt gewoon aan de beslagene uitbetaald. De reden daarvoor is simpel: iedereen moet in ieder geval zijn basisbehoeften, zoals kleding, voedsel en woonruimte, kunnen betalen, hoeveel schulden je ook hebt.

De deurwaarder moet daarom op basis van de persoonlijke omstandigheden van een beslagen persoon berekenen welk bedrag maandelijks -ondanks het beslag- aan de beslagene wordt uitgekeerd. In de praktijk gaat dit geregeld mis. De beslagene moet allereerst weten dat dit systeem bestaat. Daarna moet allerlei bewijsstukken aanleveren over zijn persoonlijke leefsituatie en financiƫn. Het conflict en het beslag werpen daarbij nogal eens een psychologische drempel op. Wisselende inkomsten of meerdere beslagleggers kunnen het systeem gemakkelijk verstoren.

Het grootste probleem is echter dat het berekenen van het VTLB-bedrag in de praktijk zeer complex is. Bij het schrijven van het wetsartikel bestond de wens om aan veel verschillende levenssituaties recht te doen, maar hierdoor is de berekening ontzettend ingewikkeld geworden. Een nobel streven dus, maar in de praktijk geheel niet doeltreffend. Kunt u bijvoorbeeld iets met de tekst “De beslagvrije voet wordt verhoogd met: (b.) de voor rekening van de schuldenaar komende woonkosten verminderd met ontvangen huurtoeslag of woonkostentoeslag, voor zover de woonkosten, na deze vermindering, meer bedragen dan het bedrag, genoemd in artikel 17, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, met dien verstande dat de verhoging van de beslagvrije voet niet meer bedraagt dan het huurtoeslagbedrag waarop de schuldenaar, uitgaande van de laagste inkomenscategorie, krachtens artikel 21 van de Wet op de huurtoeslag ten hoogste aanspraak heeft” (art. 475d lid 5 sub b)? Ik ook niet.

Om deze onwenselijke situatie te veranderen is er thans een voorstel opgesteld voor een sterk versimpelde regeling. Daarbij wordt nog slechts gekeken naar vier verschillende basissituaties (alleenstaand, alleenstaande ouder met kinderen onder de 18; gehuwden zonder kinderen onder de 18, en gehuwden met kinderen onder 18) en worden drie inkomensgroepen onderscheiden (geen recht op toeslagen, wel recht op toeslagen of inkomen gelijk aan of lager dan bijstandsnorm). De beslagen partij hoeft in principe geen informatie meer aan te leveren, omdat de deurwaarder alle benodigde gegevens uit de registers bij het UWV en de gemeente kan halen. De regeling is minder specifiek, maar wel veel simpeler toe te passen.

Op 16 februari 2016 ging de Tweede Kamer akkoord met het voorstel. De Eerste Kamer is nu (lees: na de verkiezingen) aan zet om het voorstel goed of af te keuren.

Naschrift: de Eerste Kamer heeft de wet op 7 maart 2017 zonder inhoudelijk debat goedgekeurd. De staatsecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid heeft echter in november 2018 laten weten dat de implementatie van de wet -door problemen bij het bouwen en testen van de benodigde ict-systemen voor het UWV en de belastingdienst- zware vertraging heeft opgelopen. Begin 2019 zijn hierover diverse kamervragen gesteld. De datum waarop de (goedgekeurde) wet daadwerkelijk van kracht wordt, is vooralsnog onzeker.