Help, ik ben ‘derdenbeslagene’!

Goed, de deurwaarder is langs geweest en heeft een conservatoir derdenbeslag gelegd. Wat nu?

1. Ontspan!

Het idee achter een derdenbeslag is dat de beslaglegger en de (niet-derde)beslagene een conflict hebben, maar dat de derdenbeslagene daar geen nadeel van mag ondervinden (het zogenoemde ‘non peius-beginsel’). Mits je je aan de regels houdt, hoeft een derdenbeslagene niet meer te betalen aan de beslaglegger, dan zonder het beslag aan de beslagene voldaan hoefde te worden.

2. Ga (zorgvuldig!) na wat je verschuldigd bent aan de beslagene.

Let daarbij op de exacte naam van de beslagene die genoemd is in het stuk van de deurwaarder; vooral bij BV’s die in groepsverband opereren en vergelijkbare namen hebben, kan gemakkelijk een misverstand ontstaan. Vul op basis van de gegevens de verklaring in die de deurwaarder heeft achtergelaten toen hij het beslag kwam leggen. De beslaglegger heeft recht op een onderbouwde verklaring, dus voeg bewijsstukken uit de administratie (overeenkomsten, facturen, overzichten, etc.) bij.

3. Zorg dat de verklaring de (deurwaarder van de) beslaglegger tijdig bereikt.

De wet stelt een termijn voor het afleggen van de verklaring van twee weken, te rekenen vanaf de datum van het beslag. Eerder een verklaring afleggen mag, maar hoeft niet. Als de beslagene daar binnen twee weken na de beslaglegging (bij voorkeur natuurlijk schriftelijk) om vraagt, kan de derde de termijn verlengen tot vier weken. Niemand kan de derde dwingen om eerder dan na twee/vier weken zijn verklaring te doen. De wet geeft deze termijn om te voorkomen dat je als derdenbeslagene onder druk gezet wordt door de beslaglegger of andere betrokkenen. Voor ieder individueel beslag dient een aparte verklaring te worden afgelegd.

Het niet of niet correct invullen van de derdenverklaring kan er in het ergste geval toe leiden dat de derde de gehele schuld van de beslagene aan de beslaglegger moet betalen. Dit is vaak meer dan het bedrag dat de derde voor de beslaglegging aan de beslagene moest voldoen. Het is daarom zeer onverstandig om een derdenbeslag te negeren, ook als dit gebeurt in een oprechte poging om ‘neutraal’ te blijven in het geschil.

4. Let (desgewenst) op de termijnen.

In het van de deurwaarder ontvangen beslagverlof staat vermeld wanneer de beslaglegger de ‘hoofdprocedure’ tegen de beslagene dient te starten (meestal twee weken na het beslag). Doet hij dit niet op tijd, dan vervalt het beslag van rechtswege en kan de derdenbeslagene dus weer aan de beslagene betalen. De dagvaarding die meestal de start van de hoofdprocedure inluidt, dient door de deurwaarder binnen acht dagen na het verlopen van de termijn ook aan de derdenbeslagene betekend (ofwel op wettelijke wijze bezorgd) te worden. Hoewel het derdenbeslag automatisch komt te vervallen als deze termijnen niet worden gehaald, is het niet verstandig om direct daarna uit eigen beweging allerlei betalingen aan de beslagene te verrichten. Beter is het om de termijn af te wachten en daarna zelf juridisch advies in te winnen. Het is in zo’n geval ook mogelijk om gewoon de (deurwaarder van de) beslaglegger om een bevestiging van het verval te vragen, maar de kans bestaat dat de beslaglegger (als de termijn inderdaad onbedoeld verstreken is) nogmaals beslag legt, waarna de termijn opnieuw begint te lopen. Indien je als derdenbeslagene de beslagene een beetje wilt helpen, is dat dus niet handig.

Tenzij de beslaglegger en de beslagene een tussentijdse compromis sluiten, zal een rechter oordelen over de vraag of de beslaglegger inderdaad een vordering op de beslagene heeft. Deze strijd zal eindigen wanneer de rechter vonnis heeft gewezen en dat vonnis voor executie vatbaar is (geen hoger beroep ed). Heeft de beslaglegger eenmaal een executoriaal vonnis verkregen (en dit kan soms lang duren), dan dient hij dit binnen een maand te betekenen aan de derdenbeslagene. Doet hij dit niet, dan (blijft het beslag in stand, maar) zijn betalingen van de derdenbeslagene aan de beslagene “van waarde”. Dit betekent dat deze betalingen geldig zijn en de beslaglegger hier geen invloed meer op kan uitoefenen.

Bovengenoemde termijnen zijn echter vooral relevant voor de beslaglegger en de beslagene. Indien je je als derdenbeslagene niet partijdig betrokken voelt, kan je gewoon afwachten hoe de zaak zich ontwikkelt.

Zie voor meer informatie onder derdenbeslagen.